QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2010 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”


BỘ NỘI VỤ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 239/QĐ-BNV
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
BANHÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2010 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆNQUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”

Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 239/QĐ-TTg tai tại đây.
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị định số48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xãthực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòngBộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Thủ trưởng các đơn vị,tổ chức thuộc Bộ, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: LĐTBXH, Nông nghiệp - PTNT, Giáo dục - ĐT; Kế hoạch - ĐT, Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ ĐT (3b).
BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

KẾ HOẠCH
NĂM2010 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠONGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-BNV ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởngBộ Nội vụ)
Ngày 27 tháng 11 năm 2009, Thủtướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạonghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, trong đó có những giải pháp, hoạtđộng nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đến năm2020.
Kế hoạch này nhằm triển khai cácnhiệm vụ trong năm 2010 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đểthực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ.
I. MỤC TIÊU:
- Tiếp tục thực hiện mục tiêuđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày15 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010;
- Xác định nhu cầu đào tạo, bồidưỡng để xây dựng quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, nội dung đào tạo,bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015.
- Xây dựng kế hoạch phát triểnđội ngũ giáo viên, giảng viên nguồn đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xãgiai đoạn 2011 - 2015.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Số TT
Nội dung công việc
Thời gian dự kiến
Đơn vị, chủ trì thực hiện
Cơ quan, đơn vị phối hợp
Chỉ số đánh giá
1
Lập dự toán kinh phí năm 2010 cho các hoạt động thực hiện Đề án
Tháng 01/2010 hoàn thành
Vụ Đào tạo

Dự toán Kinh phí được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, gửi Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính tổng hợp
2
Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg
Tháng 01/2010 hoàn thành
Vụ Đào tạo
Vụ Tổ chức cán bộ
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo được Bộ trưởng ký ban hành
3
Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động năm 2010 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg
Tháng 03/2010 hoàn thành
Vụ Đào tạo
Các thành viên BCĐ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ
Kế hoạch và dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt
4
Lập các dự toán kinh phí hoạt động năm 2010 của Bộ Nội vụ thực hiện các hoạt động của Đề án
Tháng 03/2010 đến tháng 5/2010
Vụ Đào tạo
Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ
Các dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt
5
Điều tra, khảo sát xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã đến năm 2015
Tháng 03/2010 đến tháng 10/2010
Vụ Đào tạo
Trung tâm ĐTBD CBCC, Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Tổ chức điều tra, khảo sát, phỏng vấn sâu để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã;
- Phần mềm xử lý được kết quả điều tra;
- Tổng hợp được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã
6
Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã; xây dựng quy hoạch, kế hoạch ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg
Tháng 04/2010 hoàn thành
Vụ Đào tạo
Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Kế hoạch - Tài chính
Văn bản hướng dẫn được Lãnh đạo Bộ ký, ban hành.
7
Tham gia xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo giai đoạn 2011 - 2015 (phần về đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã)
Tháng 05/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp Bộ LĐTBXH, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo bao gồm cả đào tạo bồi dưỡng CBCC xã được phê duyệt
8
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã thực hiện theo Quyết định 1956/QĐ-TTg
Tháng 6/2010 đến tháng 12/2010
Ban Chỉ đạo; Vụ Đào tạo
Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Kế hoạch - Tài chính, 2 Cơ quan đại diện miền Trung, miền Nam
- Công văn đôn đốc;
- Các đợt kiểm tra, giám sát các Bộ, ngành, địa phương;
- Báo cáo đánh giá các đợt kiểm tra
9
Giao biên chế theo dõi về công tác dạy nghề ở huyện và biên chế giáo viên cơ hữu của các Trung tâm dạy nghề cấp huyện
Tháng 06/2010  hoàn thành
Vụ Tổ chức - Biên chế
Vụ Đào tạo, Bộ LĐTBXH
Văn bản giao biên chế theo dõi công tác dạy nghề ở huyện; biên chế giáo viên Trung tâm dạy nghề cấp huyện được ban hành
10
Tổ chức cho giảng viên nguồn nghiên cứu, khảo sát chính quyền cơ sở ở nước ngoài để xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã
Tháng 06 đến tháng 9/2010  hoàn thành
Vụ Đào tạo
Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ
- Đề xuất đội ngũ giảng viên nguồn thông qua điều tra, khảo sát;
- Tổ chức 4 đoàn giảng viên nguồn đi nghiên cứu, khảo sát về chính quyền cơ sở ở một số nước.
11
Nghiên cứu, tổ chức các hội thảo đề xuất chương trình, nội dung,  kiến thức, kỹ năng cần trang bị cho CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015
Tháng 6 đến tháng 10/2010
Vụ Đào tạo
Trung tâm ĐTBD CBCC, Trường đào tạo bồi dưỡng CBCC các Bộ, trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Sở Nội vụ các trường Chính trị tỉnh
- Các cuộc hội thảo khoa học được tổ chức (10 - 13 cuộc);
- Bản đề xuất chương trình, nội dung, kiến thức, kỹ năng trình Lãnh đạo Bộ xem xét.  
12
Lập dự toán và dự kiến phân bố kinh phí thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2011
Tháng 08/2010 hoàn thành
Vụ Đào tạo
Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính
Dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính tổng hợp 2011
13
Lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015
Tháng 08/2010 hoàn thành
Vụ Đào tạo
Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015 được ban hành
14
Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương tổng kết, công tác ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2004 đến 2010
Tháng 09/2010 hoàn thành
Vụ Đào tạo
Vụ Chính quyền địa phương
Văn bản được Lãnh đạo Bộ ký, ban hành
15
Sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Tháng 09/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ phối hợp với Bộ Tài chính
Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư 51/2008/TT-BTC
16
Lựa chọn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tham gia đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã
Tháng 09/2010 hoàn thành
Vụ Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Danh mục các trường tham gia đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã được lập
17
Hợp đồng triển khai xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã
Tháng 10/2010 hoàn thành
Vụ Đào tạo
Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Bộ, ngành
Các hợp đồng xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã được ký kết
18
Tổng hợp kết quả ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2004 đến 2010
Tháng 12/2010 hoàn thành
Vụ Đào tạo

Hoàn thành việc tổng hợp kết quả ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2004 đến 2010
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban Chỉ đạo triển khai thực hiệnĐề án theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nộivụ theo nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiệnKế hoạch này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian quy định./.
Liên Hệ nick tpm1512 hoặc DĐ: 01666.055.006